Brukervilkår

Brukervilkår


Disse generelle vilkår ("vilkårene") gjelder for medlemskap hos Leela Yoga. Disse vilkårene gjelder for alle medlemmer hos Leela Yoga fra og med 01.01.2015.

Vilkårene utgjør en del av avtalen om medlemskap i Leela Yoga mellom den personen ("Medlemmet") som er navngitt i avtalen og Leela Yoga AS ("Leela Yoga"). Leela Yoga forbeholder seg retten til å endre vilkårene.

Generelle vilkår for handel over Internett

 • Ved kjøp av en vare over Internett har du som kunde alltid 14 dagers angrerett etter angrerettloven.
 • Angreretten gjelder i Norge og i EU/EØS-land. 
 • Ved kjøp av medlemskap hos Leela Yoga over Leela Yogas nettside, har Medlemmet rett til å avslutte Medlemsavtalen (angrerett) ved å gi skriftlig melding til Leela Yoga innen 14 dager etter inngåelse av Medlemsavtalen sml. angrerettloven §11.
  • For oppsigelse etter at abonnementet har begynt å løpe se punkt 30-33 under generelle vilkår for medlemskap.

Generelle vilkår for medlemskap

 1. Medlemskap hos Leela Yoga kan søkes av myndige personer som:
  • Ikke skylder penger til Leela Yoga for tidligere medlemskap.
  • Har allmenn god helsetilstand.
 2. Medlemskapet gjelder fra og med første beløp er registrert betalt hos Leela Yoga og i det omfang og for den perioden som Medlemmet har bundet seg til ved innmelding. Hvis Medlemmet har valgt et abonnement med binding går medlemskapet over til et løpende avtaleforhold etter bindingstidens utløp.
 3. Medlemskapet gir Medlemmet rett til å praktisere yoga i Leela Yogas lokaler, og Medlemmet kan delta på alle timene på Leela Yogas til enhver tid oppdaterte timeplan på www.leelayoga.no. Kurs og workshops er ikke inkludert i medlemskapet.
 4. All praktisering på timer, kurs og workshops i Leela Yoga sine lokaler er på eget ansvar. Det er forventet at hvert medlem kjenner sin kropp og sine begrensninger best uavhengig av hva hver enkelt instruktør måtte instruere, og Leela Yoga AS og Leela Yoga sine instruktører tar ikke ansvar for eventuelle skader kunden måtte pådra seg under en klasse, kurs eller workshop.
 5. Instruktørene på timeplanen er ikke fast ansatt hos Leela Yoga, og yogastil og filosofi undervist under timen står hver enkelt instruktør ansvarlig for.
 6. Leela Yoga sine medlemskap og priser fremgår av Leela Yoga sin til enhver tid gjeldende beskrivelse av produkter, tjenester og dertil tilhørende prisliste på www.leelayoga.no
 7. Det er ett (1) års bindingstid på alle abonnementene så fremt ikke et annet alternativ har blitt valgt.
 8. Medlemmer kan søke om å fryse medlemskapet sitt hos Leela Yoga. "Frys" betyr midlertidig stopp av medlemskap i en tidsbegrenset periode. Et abonnement kan fryses i fra en (1) måned og opp til seks (6) måneder. Månedsstart regnes fra den dato Medlemmet har sin månedlige betaling (f.eks. blir en måneds fryseperiode fra 14 juni – 14 juli hvis 14. er den månedlige trekkdatoen). Skriftlig søknad må sendes Leela Yoga på epost i forkant av fryseperioden for å søke om frysing av abonnement. Søknaden innvilges av ulike dokumenterte grunner. Ved godkjennelse av søknad vil Medlemmet få godskrevet betalingsfri periode tilsvarende fryseperioden. Bindingsperioden forskyves med like mange måneder som det gis fritak for slik at medlemskapets varighet blir totalt tolv (12) betalende måneder. Det er kun mulighet for å fryse én (1) gang i løpet av bindingsperioden. Medlemmer uten binding står fritt til å fryse når de måtte ønske.
 9. Det er lov for Medlemmet å oppgradere til premium eller nedgradere til basic eller student når bindingstiden har gått ut etter ett år.
 10. Gyldig studentbevis for fulltidsstudier må kunne fremvises ved kjøp av studentabonnement. 
 11. Hvis kunden ikke ønsker å binde seg til ett år er dette mulig mot et høyere månedlig beløp. Priser fremgår av Leela Yoga sin til enhver tid gjeldende prisliste på www.leelayoga.no. Medlemskap uten binding løper til oppsigelse, og det er en (1) måneds oppsigelsesfrist.
 12. Hvis kunden ønsker å betale ett års medlemskap på én gang reduseres engangsbeløpet etter ett år på lik linje med månedsmedlemskap med binding.
 13. Medlemmet har påtatt seg ansvaret å dekke det månedlige beløpet og skal betale vederlag og eventuelle avgifter iht. Leela Yogas til enhver tid gjeldende prisliste. Med mindre kunden har valgt å betale for hele året på én gang, trekkes månedsavgiften fast på den datoen Medlemmet meldte seg inn hos Leela Yoga og det er Medlemmets ansvar å ha dekning på konto til å betale dette. Hvis ikke medlemmet har dekning på konto den gitte dato prøves beløpet trukket i xx antall dager og kunden blir satt som inaktiv og kan ikke booke timer frem til beløpet er betalt.
 14. Dersom medlemmet ikke betaler skyldig beløp innen betalingsfristens utløp, sendes inkassovarsel. Ved forsinket betaling kan Leela Yoga få krevet dekket omkostninger og renter etter lov om renter ved forsinket betaling m.m.
 15. Medlemmene har prisgaranti for sitt månedlige vederlag under bindingstiden. Endring av vederlag kan først skje etter at bindingstid er utløpt.
 16. Medlemmet skal ikke betale vederlag dersom abonnementet er fryst iht. punkt 8.
 17. Medlemmet plikter å:
  • Gjøre seg kjent med og følge Leela Yogas til enhver tid gjeldende sikkerhets- og trivselsregler som finnes på www.leelayoga.no.
  • Ikke bruke dopingmidler.
  • Informere Leela Yoga om forhold som gir rett på eller endrer medlemmets rett på rabatt på vederlag eller annen medlemsfordel.
  • Informere Leela Yoga om endringer i opplysninger for betaling av månedlig vederlag (f.eks. navn, kontonummer, kortnummer og adresse.)
  • Alltid ha gyldig legitimasjon med til Leela Yogas lokaler. Leela Yoga vil kunne kreve at medlemmet fremviser legitimasjon.
 18. Leela Yoga gir informasjon til medlemmer til den private postadressen eller epostadressen medlemmet har oppgitt til Leela Yoga ved innmelding. Medlemmet er ansvarlig for å informere Leela Yoga om endring av kontaktopplysninger (som endring av navn, adresse, epost, telefonnummer og lignende.)
 19. Timeplanen og åpningstidene kan variere fra uke til uke. Det må tas høyde for at instruktører kan bli syke eller andre uforutsette ting kan oppstå.
 20. Leela Yoga kan ikke garantere at det alltid er plass på ønsket time, siden hver time har begrensede plasser. Medlemmet oppfordres til å melde seg på sine favorittklasser i god tid for å være sikret plass. Dette gjelder også for andre tjenester og tilbud der tilgangen er begrenset.
 21. Medlemmet kan melde seg på en time helt opp til timen starter, men medlemmet må avbestille en time han eller hun har meldt seg på minimum en (1) timer i forkant dersom han eller hun allikevel ikke skal delta på timen for å åpne opp plasser for andre medlemmer. NB! Hvis du glemmer å booke deg av 3 ganger i løpet av en måned blir det automatisk sendt ut et purregebyr på kr 350. For flere enn 3 manglende avbookinger vil et beløp på kr 100,- pr klasse tilfalle. 
 22. I ferier og høytider vil åpningstidene være kortere og timeplanen vil justeres og inneholde færre timer enn resten av året. Leela Yoga er stengt og det holdes ingen timer på offentlige helligdager.
 23. Ved oppbevaring av personlige eiendeler i studio må Leela Yoga sine medlemmer benytte skap med egen lås. Alle verdier i Leela Yogas lokaler oppbevares på eget ansvar. Leela Yoga er ikke ansvarlig for personskade, tyveri eller på annen måte tap av Medlemmets personlige eiendeler som Medlemmet tar med seg til Leela Yoga.
 24. Kundedata vil ikke bli delt med/solgt til en tredje part. Leela Yoga forplikter seg til ikke å gi ut noen personlige opplysninger fra medlemmet til tredjeparter uten medlemmets samtykke. All kundedata oppbevares ihht norsk lov.
 25. Ved inngåelse av denne Avtalen innhentes samtykke fra Kunden til at Leela Yoga kan benytte enhver kommunikasjonsform overfor Medlemmet, herunder elektronisk kommunikasjon (SMS, MMS, epost osv.) for å informere om og markedsføre sitt tilbud iht. markedsføringsloven §15. Medlemmet kan når som helst trekke sitt samtykke til å mottatt markedsføringshenvendelser ved å kontakte Leela Yoga.
 26. Samtykket fra Medlemmet, angående punktene over gjelder mens Medlemsavtalen løper og i en periode på tre (3) måneder etter opphør av Medlemsavtalen. Dette for å kunne gi medlemmet de fordeler som følger av å ha vært medlem av Leela Yoga (som f.eks. rabatt på senere innmelding.)
 27. Ved innmeldingen hos Leela Yoga vil medlemmet få utdelt et personlig medlemskort som alltid skal være med når medlemmet trener hos Leela Yoga og som må fremvises ved adgangskontroll. Medlemskortet kan ikke overdras eller lånes bort. Medlemmet er ansvarlig for å oppbevare kortet på en trygg og sikker måte, slik at det ikke kan bli misbrukt av andre. Tap av kort eller mistet kort skal snarest rapporteres til Leela Yoga.
 28. Ved tap eller skade av medlemskort vil Leela Yoga utlevere nytt kort mot et gebyr.
 29. Medlemskapet kan sies opp når medlemmet ønsker, men vil som et minimum løpe ut bindingsperioden om medlemmet har et abonnement med binding. Etter den eventuelle bindingsperioden utløp går medlemskapet over til et løpende avtaleforhold. Ved løpende avtaleforhold er oppsigelsestiden er en (1) måned regnet fra første månedsskifte etter den dato oppsigelsen er mottatt. I særskilte tilfeller kan bindingstiden brytes mot et vederlag.
 30. Oppsigelsen skal skje skriftlig via epost eller brev og skal være Leela Yoga i hende innen en (1) måned før endringen iverksettes.
 31. Medlemmer som på grunn av uforutsette hendelser som kan dokumenteres, for eksempel lengre tids sykdom, eller dersom Leela Yoga og Medlemmet i samråd anser at treningen innebærer betydelig risiko for forverring av medlemmets helse, kan Medlemsavtalen søkes om å sies opp uavhengig av bindingsperioden. Leela Yoga kan forespørre Medlemmet om en skriftlig uttalelse fra helsepersonell, som tilsier at det ikke er forsvarlig at medlemmet praktiserer yoga.
 32. Leela Yoga er ikke ansvarlig for hindring eller begrensing av benyttelse av timer hos Leela Yoga på grunn av forhold utenfor Leela Yoga sin kontroll og som Leela Yoga ikke kunne forutse eller overvinne følgene av (Force Majeure).
 33. Medlemskapet er underlagt norsk lov.